Obchodné a dodacie podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu:
Sharex Medical, spol. s r.o.
Myzesova 34
040 01 Košice
IČO: 36477869


Stornovanie objednávok – zákazníkom

Uskutočnenú objednávku je možné stornovať, pred odoslaním tovaru spotrebiteľovi, e-mailom zaslaným na adresu sharex@sharex.sk


Stornovanie objednávok – predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak:

- kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke

- kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje

- ak ho nemožno kontaktovať na zadaných údajoch

- ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, je nedostupný, alebo ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade vás kontaktujeme a dohovoríme sa s Vami na ďalšom postupe).


Dodacie podmienky a Dodacia doba

1. Balík doručený kuriérom - dobierka.

Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 5,00 € a bude pripočítaná k celkovej hodnote tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 48 hodín od odoslania zásielky.


2. Objednávka nad 150 € - Balík doručený kuriérom – dobierka

Pri objednávke nad 150 € je doručenie grátis. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 48 hodín od odoslania zásielky.


3. Osobné prevzatie.

Osobné prevzatie je možné v čase a na adrese sídla prevádzkovateľa v sekcii O nás.


Objednaný tovar bude expedovaný najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa objednania. V prípade požiadavky tovaru, ktorý je momentálne vypredaný, Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na spoločnom postupe. Tento tovar nie je možné záväzne objednať bez dohody s dodávateľom.


Potvrdenie objednávky – automaticky vygenerované potvrdenie objednávky dostanete krátko po odoslaní objednávky.


V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.


Spôsob platby

Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky doručujúcemu poštárovi, resp. Kuriérovi, prípadne platbou v hotovosti na adrese prevádzkovateľa.


Neprevzatie zásielky, opakované doručenie

Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.


Vrátenie tovaru po zaplatení

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ... (zákon č. 102/2014 Z. z.) má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s tovarom, odoslaný alebo predaný predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Náklady spojené s vrátením tovaru v zmysle § 10 ods.3 znáša spotrebiteľ.


Uhradená suma bude do 15 dní po odstúpení od zmluvy vrátená na Váš účet. Prosím nezabudnite číslo účtu uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás budeme kontaktovať. Ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej miere zákazník.


Záručná doba a vybavovanie reklamácií

Predávajúci sa zaväzuje uplatniť na všetok predávaný tovar dvojročnú záruku (okrem tovaru, pri ktorom je uvedená dlhšia záručná doba).


Reklamácie vybavujeme na e-mailovej adrese sharex@sharex.sk. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou. Predávajúci konzultuje reklamáciu s výrobcom a zaväzuje sa informovať zákazníka o riešení reklamácie v zákonnej lehote.


Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.


Ďalšie záväzky predávajúceho

Predávajúci spolu s tovarom zákazníkovi doručí i daňový doklad - faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).


Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Sharex Medical, spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenie sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke (http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.


Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.


Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Záverečné ustanovenia

Údaje uvedené na stránkach e-shopu nemusia byť úplne aktuálne. Malé zmeny môžu nastať v názvoch, parametroch, vyobrazeniach, cene a aktuálnej ponuke tovaru.


Za záväznú objednávku považujeme objednávku vo forme, ktorá obsahuje správne vyplnené údaje požadované pri objednávke. Hlavne ide o kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail).


Kupujúci pri odoslaní objednávky prehlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.